Slovenské a české dejiny

Image
Čeští vědci v exilu
11,64 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Čeští vědci v exilu jsou fascinující příběhy třiceti českých vědců, kteříve 20. století za různých okolností odešli do zahraničí a tam se proslavili. Většina z nich utekla před komunistickým systémem, protože v něm nemohli svobodně rozvíjet svůj talent.
Božie muky
9,60 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Unikátne reportážne sondy do povojnovej histórie Slovenska cez osudy aktérov a svedkov udalostí, s ktorými sa autor zoznámilna svojich cestách do pohraničia východného Slovenska. Retroreportáže sú doplnené o nové fakty a súvislosti objavené v archívoch aj o výpovede účastníkov týchto udalostí.
Budúci rok v Bratislave
8,66 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Názov knihy ako zaklínadlo tej skupiny židovských emigrantov, ktorí odišli zo Slovenska po 21.autguste 1968 a opätovne sa sem vracajú, ako na miesto svojej mladosti.
Kamerální účetnictví a jeho vývoj na území dnešního Česka
13,45 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Kniha popisuje vznik a vývoj kamerální účetní soustavy, používané na území dnešního Česka vedle účetnictví jednoduchého a podvojného nejpozději od doby Marie Terezie do roku 1954, a je vůbec první syntézou na toto téma v českém prostředí. Kromě detailní charakteristiky principů kamerálního účetnictví se zabývá rozšířením jedné z jeho verzí, tzv. puteánského účetnictví, v prostředí velkostatků a popisuje uplatnění kamerálního účetnictví označovaného jako tzv. účetnictví státní, resp. československé v orgánech veřejné správy během druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století.
Putovanie dejinami Spiša II
26,70 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Najkritickejšie dielo k interpretáciám vývinu národnostných pomerov spišských sídiel v súvislosti s ich názvami od vydania legendárneho príspevku profesora Vladimíra Šmilauera s názvom Osídlení a národnosti Spiše, ktorý bol publikovaný v roku 1935 v časopise Bratislava.
Svetový kongres Slovákov v dokumentoch
16,06 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Generálne zhromaždenia SkS boli podľa prvých platných stanov, schválených na zakladajúcom Generálnom zhromaždení v Toronte 19. júna 1971 "najvyšším orgáno kongresu". Zhromaždenia sa konali každé dva až tri roky a v rokoch 1970-1991, ktoré sú predmetným obdobím pramennej edície, sa ich uskutočnilo celkovo deväť. Dokumenty, ktoré vzišli z generálnych zhromaždení a ktoré sú po prvýkrát v ucelejnej forme publikované vo forme edície, boli odrazom programového a ideového zamerania kongresu, reagovali na aktuálny politický vývoj, či už na Slovensku alebo v zahraničí a predovšetkým odzrkadľovali túžbu Slovákov združených v kongrese, poskytnúť hlas umlčaného národu za železnou oponou.
Světla a stíny husitství
16,00 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Kniha přináší 24 studií, původně publikovaných časopisecky i knižně. Tematicky se zaměřuje na problematiku husitské Prahy, věnuje se osobnosti Jana Žižky i kultuře a jazyku husitské epochy.
Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945-1948
17,38 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Publikace ukazuje zákulisí boje o politickou moc mezi KSČ a ostatními politickými stranami v letech 1945–1948. Přináší fakta o ovládnutí tajných služeb a ministerstva vnitra komunistickou stranou v roce 1945 a důsledcích pro politický vývoj v poválečném Československu.
Krvavý podzim 1938
22,96 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Průvodce zavede čtenáře na známá i méně známá místa spojená s útoky henleinovců a Freikorpsu na československé bezpečnostní složky i civilisty na podzim roku 1938. Stranou pozornosti autora nezůstala ani činnost polských diverzních jednotek a polské armády proti Těšínsku, Slovensku a Podkarpatské Rusi.
Spartakiads
21,65 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Anglický překlad knihy oceněné Magnesií Literou za r. 2016, která vyvolala řadu recenzí a debat. "Jak silně spartakiády z let 1955 až 1985 navazovaly na tradici sokolských sletů?
Slovenská mafia
10,90 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Slovenská mafia je najkomplexnejším spracovaním dejín organizovaného zločinu na Slovensku od pádu komunizmu až po súčasnosť. Autor Ján Petrovič sa téme slovenskej mafie venuje od začiatku novinárskej kariéry.
Stratená Žilina 2
19,99 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Autori knihy sa zaoberali myšlienkou napísať knihu o osobnostiach, veciach, miestach, domoch a celých štvrtiach mesta Žilina, ktoré sa stratili v tomto, ale predovšetkým v minulom storočí.
Profesorská republika
8,61 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Kniha Profesorská republika. Osobnosti FF UK v meziválečném Československu vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2018 na FF UK u příležitosti 100. výročí obnovení české státnosti ve formě republikánského a demokratického Československa.
Můj rok 1969
15,67 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Rok 1969 asi pro většinu lidí zůstane napořád ve stínu toho předchozího. Žije tady s námi ale sto tisíc těch, pro které byl tento rok naprosto zásadní.
Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika
14,35 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog. V analytické části je shromážděná keramika hodnocena dle jednotlivých dílenských okruhů, tvarů a výzdoby.
Bosí augustiáni v Čechách
10,33 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Bosí augustiniáni představovali v Čechách během 17. a 18. století mezi žebravými řády poměrně malé společenství. Výrazné stopy po jejich činnosti jsou však patrné dodnes, přestože na našem území nepůsobí již dlouhou řadu let.
Můj rok 1958
9,77 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Nenápadný, ale důležitý. Tak by se dal stručně charakterizovat rok 1958.
Kostol sv. Ladislava, uhorského kráľa, v Pustých Úľanoch + CD
23,75 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Zámerom knihy je priblížiť dejiny, okolnosti vzniku, ale aj stavebného a ideového vývoja viac ako 300-ročného barokového Kostola sv. Ladislava v Pustých Úľanoch, ale aj to, čo pre ľudí znamená a znamenal; porozumieť tomu, prečo je organizovaný tak, ako je; čo vidíme, keď sa zrakom dotýkame jeho stien, priestoru či výzdoby.
Veřejné záchodky ze zlata
15,58 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
V centre Sukovej štúdie stojí myslenie československých revizionistických ekonómov 60. rokov, pričom osobitná pozornosť je venovaná Otovi Šikovi, jeho prerodu zo stalinského dogmatika v presvedčeného reformistu a neskôr jedného z význačných protagonistov pražskej jari 1968. Autor sa pokúsil o rekonštrukciu myšlienkových dejín komunistického experimentu, od teoretických východísk Marxových cez Leninovo "rozvinutie" a praktickú realizáciu v revolúcii, vojnovom komunizme a neskôr v NEPe až po Stalinovo zavŕšenie v podobe novej "vedy" - politickej ekonómie socializmu - a teóriu zostrovania triedneho boja.
Špionážní případy
11,40 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Většina lidí si práci tajných služeb představuje jako velice romantickou činnost, plnou odvážných činů a dobrodružství. Vlastní realita je však mnohem prozaičtější a všednější.
Velké kriminální případy
12,05 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Období první československé republiky (1918–1938) z pohledu kriminální činnosti a práce vyšetřovatelů nebylo jen érou ze slavného televizního seriálu známého rady Vacátka a jeho „hříšných lidí“ ani aférou týkající se nikdy nevyřešeného případu vraždy Otýlie Vranské. V této době bylo vyneseno více než čtyři sta nejvyšších trestů za kriminální trestné činy, které pravidelně plnily první stránky bulvárních novin, ale i seriózních deníků.
Stanislav Budín
14,68 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Životopisná studie o novináři Stanislavu Budínovi Komunista bez legitimace připomíná pohnuté osudy tohoto emigranta, komunisty i chartisty. Pokud dnes bývá Stanislav Budín připomínán, pak v souvislosti s rokem 1968, kdy byl šéfredaktorem časopisu Reportér, nebo se svým vyloučením z KSČ v roce 1936, které předznamenalo definitivní stalinizaci této strany.
Päťdesiate roky na slovenskej dedine. Najťažšie roky kolektivizácie
10,00 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Máloktorá udalosť posledného polstoročia u nás púta dodnes taký živý záujem, ako kolektivizácia poľnohospodárstva v päťdesiatych rokoch. Nečudo, veď ešte na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia tvorilo roľníctvo na Slovensku absolútnu väčšinu obyvateľstva a osud roľníctva bol tak po dlhý čas osudom celého slovenského národa. Inakšie tomu nebolo ani pri nástupe kolektivizácie v 50. rokoch. Aj z tohto dôvodu sa v spojitosti s udalosťami v 50. rokoch na slovenskej dedine ocitá historik pred jedným obrovským balvanom nahromadených a nezodpovedaných otázok, ale už aj rôznych apriórnych súdov a účelových politických hodnotení.
Zložité hľadanie pravdy o slovenských dejinách
14,30 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Výber štúdií, odborných polemík a článkov z polstoročnej výskumnej a publikačnej činnosti J. Mésároša o slovenských dejinách.
Bratislava - minulosť a budúcnosť. Prelomové obdobia vývoja mestského priestoru
57,23 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Súbor deviatich máp je pokusom o urbanistické zhodnotenie archeologických nálezov u nás a ich prehodnotenie pre budúcnosť.
Weipert falzum
6,40 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Zajímavá publikace pojednává o vzniku a poštovním použití falz ve městě Vejprty. Jsou zde zobrazeny unikátní nepoužité falza známek ke škodě pošty, dále tyto padělky upotřebené místními poštovními provozy s raritními ukázkami.
Slovensko - pohľadnice s charizmou času
33,95 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Na vyše 500 historických obrázkoch sprevádzaných popismi predstavujeme čitateľom vyše šesťdesiat slovenských miest, tak ako ich videli fotografi a vydavatelia pohľadníc na prelome 19. a 20. storočia. Okrem Bratislavy a dnešných krajských miest je tu i starobylá Levoča, Kežmarok, Kremnica, Banská Štiavnica a ďalšie mestá, ktoré sa natrvalo zapísali do slovenskej histórie, ktorá je spomenutá v krátkych pripojených textoch.
Slovník českých lékařů-spisovatelů
13,61 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Slovník českých lékařů-spisovatelů zachycuje více než 500 jmen lékařů, kteří byli v nějaké formě literárně činní mimo svou medicínskou odbornost. Hlavní pozornost je věnována básníkům, prozaikům i dramatikům, autorům vědecko-fantastické literatury a dalších literárních žánrů.
Lidé meče, modlitby a práce
13,37 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Polský historik, známý v českém prostředí knihou o české šlechtické kultuře pozdního středověku (Po stopách rytířských příběhů) zasvěceným způsobem zkoumá podobu učení o trojím lidu v českém prostředí 14. a 15. století, tedy v době, kdy již v západní Evropě poněkud ztrácelo na síle. Iwanczak zkoumá jak přebírání modelů, zrozených v 11.-12. století, tak jejich adaptaci na české podmínky,na sociálně diferenciovanou společnost, v níž již hrála významnou úlohu dynamicky se rozvíjející města,pro jejichž obyvatele nebylo v tripartitním uspořádání společnosti původně místo.
Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Ml-Pan
48,79 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Kniha zahŕňa všetky mestá a mestečká v Čechách, na Morave a Sliezsku. Prehľadnečlenené texty sprevádzajú mapy zo stabilného katastra z druhej štvrtiny 19. storočia, prípadne novšie mapy a plány a iné ilustračné materiály.
Exulantský kazatel
11,40 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Edita Štěříková patří ke kmenovým autorům nakladatelství Kalich. Čtenářům je dobře známa jako neúnavná autorka rozsáhlých historických studií, jimiž soustavně mapuje dějiny české náboženské emigrace.
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XI.a
16,40 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Jedenásty zväzok tohto edičného radu, ktorý edične pripravuje Pavel Dvořák s kolektívom historikov pod autorským vedením Dušana Kováča, má dve časti. Časť, ktorá sa práve dostáva k čitateľom (XIa), zahŕňa udalosti od rakúsko-uhorského vyrovnania až do vypuknutia prvej svetovej vojny.

Image
Produkty

Populárne produkty

PLANTS AND ANIMALS - WALTZED IN FROM THE RUMBLING, Vinyl
14,99 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Bruel, Patrick - Des Souvenirs Devant..., CD
7,99 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Pravítko 15cm KTR
0,60 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Tescoma otvárač na víno PRESTO , červená
7,80 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Nere Och Ute I Ac Ln (Olov Antonsson) (Vinyl / 12" Album)
26,68 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Haunted Souls (Tyler Oliver) (DVD)
4,96 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Mixed Up Minds Part 13 (CD / Album)
16,48 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Phrases (John Taylor) (CD / Album)
15,04 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Little Darlin' (Cliona Hagan) (CD / Album)
14,56 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Star Trek - 20th Anniversary Edition (CD / Album)
11,84 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Predné svetlo na bicykel Olight RN 2000 2000lm
107,95 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Product Images
Zľava 10%
Objektív Swarovski ATX/STX/BTX 85 mm
1 638,00 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Vodka & chróm
12,51 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
GURTU, TRILOK - CRAZY SAINTS, CD
13,99 €
Uvedená cena je platná k 18.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile